Arbetet vid Collins mölla

Biotopvård i Skräbeån

Biotopvård, ett idag vanligt begrepp i fiskekretsar, vad innebär det egentligen? I Skräbeån har det främst inneburit satsningar på att förbättra och restaurera, i vissa fall utöka, de tillgängliga ytorna för öringens lek- och uppväxt, oftast med utläggning av leksten och block.

Satsningen på biotopvård blev särskilt akut och aktuell i samband med att svampinfektioner angrep öringbeståndet under en rad av år i början av 1990-talet. Sjukdomen medförde att en stor del av den vuxna lekfisken dog, vissa möjligen innan de lyckats fortplanta sig. Det blev mycket viktigt att se till att de fåtaliga öringungar som kläcktes hade goda möjligheter till överlevnad och kunde säkra beståndets fortlevnad. Öringen i Skräbeån drabbades mycket hårt av sjukdomen, men regelbundna elfiskeundersökningar under 1990-talet visade på en uppåtgående trend och i början på 2000-talet är antalet öringungar åter talrikt.

Skräbeåns FVF startade sin satsning på biotopvård 1992 med ett projekt i strömpartiet strax nedströms bron i Nymölla där åns västra fåra var kraftigt igenslammad av sand. Området torkade ofta ut under sommartid och åtgärder där skulle medföra att stora ytor för lek- och uppväxt frigjordes för öringen. Vid arbetet grävdes sanden bort och ersattes av leksten och block. Projektet blev lyckat och mycket fisk lekte på området hösten 1992. De kommande åren gjordes inga större projekt och först 1995 startade ett mera genomtänkt program för biotopvården i Skräbeån. En inventering av ån och dess biotoper genomfördes under sommaren av en biologstuderande från Göteborg, Ulf Bjelke, samt medlemmar i föreningen att användas som underlag för kommande projekt i ån. Tre år senare gjorde konsulten Erik Erlandsson, Salmokonsult, en noggrannare fiskevårdsplan i ån mellan Bromölla och havet. Samtliga projekt som gjorts sedan dess har haft denna fiskevårdsplan som utgångspunkt.

Fiskevårdsföreningens förhoppning är att genomförda och planerade biotoparbeten kommer att ge sportfiskare i Skräbeån ett framgångsrikt och gott öringfiske i ån i framtiden.